ד. ״ועל ידי שלא היו להם בנים״

פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול קשה להסביר את מקומן של מימרות ודרשות אלו במציאות שבה המצווה מקוימת כהלכתה, ויש לתת את הדעת לנסיבות צמיחתן של מימרות אלו ושל דרשות בעלות מגמה דומה . החוקרים מונים כמה גורמים לצמצום הילודה בתקופת המשנה והתלמוד, ולמגמת עידוד הילודה בדרשותיהם של חכמים, נציע אותם בקצרה : . התפורר ות ערך המשפ ח ה ב ק יסרות הרו מית עמית בסקירתו על תולדות הקיסרות הרומית מתאר את משבר ״מוסר המשפחה״ בקיסרות הרומית שנבע מאורח החיים הבזבזני שהנהיגו על עצמם המעמדות הגבוהים ומהמתירנות שהובילה ניאוף, בגידות וגירושין, ובעקבותיהם מיעוט ילדים . אוגוסטוס ניסה לשקם את מצב החברה על ידי תחיקה שעסקה בענייני משפחה . אחד החוקים היה חובת הנישואים והולדת צאצאים . אנשים שלא צייתו לחוק זה היו מנועים מלהיכלל ברשימת היורשים הטבעיים של אבותיהם, והירושה הוחרמה לטובת המדינה . מספר המינימום של ילדים, שנקבע כמזכה את ההורים בירושה, היה שלושה ילדים . משפחות מרובות ילדים קיבלו זכויות מיוחדות, האבות זכו לעדיפות במינויים ובקבלת משרות . חוקי אוגוסטוס נשארו תקפים עד לתקופת הקיסר יוסטיניאנוס (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן