ג. ״על ידי שהיו שתויי יין״

פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול והוא, כפי הנראה, בעל הדרשה המייחסת לנדב ואביהוא חטא של הכהונה הגדולה עבודה במקדש לאחר שהתבשמו בשתיית יין, היא בעלת משמעות הראויה לתשומת לב . קודם שנדון בפשר החטא שייחס ר׳ ישמעאל לבני אהרן, נעיין בסיפור המובא בבבלי, ובו מתואר מקרה טראגי שהתרחש בביתו של ר׳ ישמעאל – מות שני בניו בזה אחר זה . כשר׳ ישמעאל מתנצל על הטרחת רעיו החכמים הבאים לנחמו, הם מרגיעים אותו באמצעות אנלוגיה שהם יוצרים בין הטרגדיה של ר׳ ישמעאל למותם של בני אהרן : תנו רבנן : כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמו : רבי טרפון, ורבי יוסי הגלילי, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא . אמר להם רבי טרפון : דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדות, אל יכנס אחד מכם לתוך דברי חבירו . אמר רבי עקיבא : ואני אחרון . פתח רבי ישמעאל ואמר : רבו עונותיו, תכפוהו אבליו, הטריח רבותיו פעם ראשונה ושניה . נענה רבי טרפון ואמר : ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה ( וי׳ י, ו ) , והלא דברים קל וחומר : ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוה אחת, דכתיב ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ( וי׳ ט, ט ) – כך, בניו של רבי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן