א. ״על ידי שהורו הלכה לפני משה רבן״

פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול 0 לעומת המעיין המתגבר שמתאפיין בערבול המים והפצתם החוצה . דברי לתוכו, השבח הקצרים שבהם זיכה רבן יוחנן את תלמידיו, מאפיינים היטב את השוני בין דרכי הלימוד של השניים . גדולתו של ר׳ אלעזר בן ערך היא בחדשנות ובפוריות ההלכתית שלו, ואילו גדולתו של ר׳ אליעזר בן הורקנוס היא בזיכרון המופלג המכיל את כל פרטי ההלכות ששמע אי פעם מרבותיו . לכאורה יש כאן הבדל קוגניטיבי אישיותי, אולם ממסורות אחרות המתארות את ר׳ אליעזר בן הורקנוס, או אמירות המיוחסות לו, עולה שאופן הלימוד וההוראה מושתתים על אידיאולוגיה שמרנית קיצונית שעל פיה המסורת, היא ורק היא, בעלת הסמכות הבלעדית בקביעת הלכה . דן גילת, בספרו ״משנתו של ר׳ אליעזר בן הורקנוס ומקומה בתולדות ההלכה״, בהרחבה במסורות ההלכתיות והסיפוריות המיוחסות לר׳ אליעזר או מספרות על אודותיו, ומתאר אותו כמי שהיה קנאי תקיף למסורת, דבק בנוקשות שאפיינה את ההלכה הקדומה שנמסרה על ידי בית שמאי, ולא הסכין לקבל את הכלים החדשים ששימשו את חכמי דורו, שנועדו להתאים את מסורת האבות למציאות המשתנית . אין להתפלא אפוא, שר׳ אליעזר מנצל את ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן