ב. שוויון והיררכיה בתיאור מעמדו של אהרן

פרק חמישי : המסורות על אהרן ותרומתן להבנת התמורות במעמד הכהונה 7 . א ל מי היה הדיבור נוסח הפנייה של האל אל משה ואל אהרן או סדר אזכורם, מתועד פעמים רבות בפסוקי התורה . בחלקם הפנייה היא אל משה בלבד, באחרים הכתוב מקדים את משה לאהרן, ובחמישה פסוקים יש פנייה אל אהרן בפסוק אחד הכתוב מקדים את אהרן למשה, לכאורה יש בכך מסר די ברור ביחס להיררכיה הפנימית ביניהם בכל הקשור בלבד . לאחריות על העברת דבר ה׳ לעם, וכך גם עולה מכמה מהמסורות העוסקות בסוגיה זו . משווה בין הפסוקים שבהם פניית האל דרשה בספרא ומקבילתה בספרי במדבר היא אל משה ואל אהרן, לעומת הפסוקים שבהם פונה האל אל משה בלבד, ומדגישה את אי השוויון של הנהגתם : [ ויקרא אל משה וידבר ] אליו ( וי׳ א, א ) , למעט את אהרן . אמר רבי יהודה בן בתירא : י״ג דברות נאמרו בתורה למשה ולאהרן וכנגדן נאמרו י״ג מיעוטין, מיעט ללמדך שלא לאהרן נאמר אלא למשה שיאמר לאהרן . ואלו הן . . . את אהרן מדברות הר סיני, באהל מועד מהו אומר ויקרא אל משה ( וי׳ א, א ) מיעט את אהרן מדברות אהל מועד . רבי יוסי הגלילי אומר : בשלשה מקומות נאמרה בתורה דבר למשה, בארץ מצרים, בהר סיני, ובאהל מו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן