ג. קורח ועיקרי הדת

פרק רביעי : על מה חלק קורח . ק ורח וה הלכה הכיתתי ת סוגה קומראנית הכוללת את מגילת המקדש, ברית דמשק, סרך היחד ומגילת ׳מקצת מעשי התורה׳, עוסקת בתקנון כת מדבר יהודה, באורח החיים המחייב של חבריה ובהלכותיה הייחודיות . חיבורים אלו חושפים מערכת הלכתית השונה במהותה ובפרטיה 67 אחד הפולמוסים הגלויים המתועדים בספרות הקומראנית, הוא מההלכה הפרושית . המחלוקת בין ״מורה הצדק״ לבין ״הכהן הרשע״ ( או בכינוייו האחרים ״מטיף הכזב״ או ״איש הלצון״ ) ותלמידיו ״דורשי החלקות״, הנזכרת במפורש בפשר חבקוק, בפשר 6 מחלוקת זו מתארת את סירובו של ״הכהן לתהלים לז ונרמזת ב׳מקצת מעשי התורה׳ . הרשע״ לאמץ את הלכותיו של ״מורה הצדק״, שהביא לפרישתו של ״מורה הצדק״ וקהל מאמיניו . מרבית החוקרים סבורים שמחלוקת זו משמשת רקע היסטורי לתיאור 6 פרישתם של אנשי כת מדבר יהודה מהקהילה הפרושית . דרפר ניתח מסורת קומראנית ממגילת הרזים Q418 4 המזכירה את שמו של קורח ומנבאת לו שלא יקח חלק עם אחרית הימים המובטחת לשותפי ה׳רז׳ : [ . . . ] והשמר לכה פן ת . . . [ . . . ] [ . . . ] ה את משפט קורח ואשר גלה אוזנכה [ ברז נהיה . . . ] . . . [ . . . רא ] וש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן