ב. עשיר כקורח

דיוקן בשביל הדורות 0 היו אומרים . . . ו ר ׳ ח מ א א מ ר : ל ג נ א י , היו אומרים : ראה צואר, ראה שוקים, אוכל משל יהודים, ושותה משל יהודים, וכל מה שיש לו מן היהודים ( תנח״ב 6 פקודי ד ) . דומה ששני חכמים אלו אינם מסתפקים בחשדותיהם כלפי עשירי ציפורי בעוון גזילת 6 האם מחאה כה הציבור, ומפנים אצבע מאשימה גם כלפי הנשיא בכבודו ובעצמו . ישירה וקיצונית כלפי הסמכות העליונה של החברה הארץ ישראלית מתקבלת ללא עוררין ? האם אין מי שימחה על הפגיעה בכבודו של הנשיא ? דברי הגנאי המובאים בדבריו של ר׳ חמא כלפי משה מיוחסים במסורת אחרת לקורח . קורח מוצג בה כמי שמאשים את משה ואהרן בעושק העם, ובניצול כספי המסים ומצוות התורה להגדלת הונם הפרטי : ויקח קרח ( במ׳ טז, א ) . . . התחילו שונאי משה להתגרות בו את ישראל, ואמרו משה מלך, ואהרן אחיו כהן גדול, ובניו סגני כהונה, תרומה לכהן, תרומת מעשר לכהן, כ״ד מתנות כהונה לכהן, מיד ויקהלו על משה ועל אהרן, ויאמרו אליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה׳ ומדוע תתנשאו על קהל ה׳ ( שם, ג ) . אמר ר׳ לוי : באותה שעה כינס קרח את עדתו ויאמר להם הרביתם עלינו משאוי יותר משעבוד מצרים,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן