ב. ״מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים״

דיוקן בשביל הדורות תלמוד לומר : אותה, מפני החיסכון . מאי מפני החיסכון ? אמר רבי אלעזר : ה ת ו ר ה ח ס ה ע ל מ מ ו נ ן ש ל י ש ר א ל . היכא רמיזא ? דכתיב ( במ׳ כ, ח ) : והשקית את העדה ואת בעירם ( ב׳ מנחות עו ע״ב ) . תנו רבנן : זך ( שמ׳ כז, כ ) – אין זך אלא נקי ; רבי יהודה אומר : כתית ( שם ) – אין כתית אלא כתוש . יכול יהא זך כתית פסול למנחות ? ת״ל : ועשרון סולת בלול בשמן כתית ( שמ׳ כט, מ ) , א״כ מה ת״ל למאור ( שמ׳ כז, כ ) ? אלא מפני החיסכון . מאי חיסכון ? אמר רבי אלעזר : ה ת ו ר ה ח ס ה ע ל מ מ ו נ ן ש ל י ש ר א ל ( ב׳ מנחות פו ע״ב ) . במסורת אחרת מדבר ר׳ אלעזר בגנותם של עמי ארצות, ומפקיע אותם מזכאות לתחיית המתים . ר׳ יוחנן חש אי נחת מהשוואת גורלו של עם הארץ לגורלו של עובד עבודת כוכבים . ר׳ אלעזר רואה בצער רבו ומעדן את תיאור גורלם הגורף של עמי הארץ : 7 מן התורה, ואתם הדבקים כיון דחזייה דקמצטער, א״ל : רבי, מצאתי להן תקנה בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום ( דב׳ ד, ד ) – וכי אפשר לדבוקי בשכינה ? והכתיב ( שם ד, כד ) : כי ה׳ אלהיך אש אוכלה ! אלא, כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן