פרק שלישי: מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו? הוויכוח על צביונה של הקהילה במסורת חז״ל המבארת את סיבת הגלות

דיוקן בשביל הדורות ב . הצורך להבחין בין תקופתו של הדרשן ( בהנחה שהייחוס הייחוס לחכם זה או אחר ; במסורת שלנו, שתיים מהתשובות שנותנים אמין ) לתקופה שבה נערכו דבריו . חכמים לשאלה מפני מה נענש אברהם הן תשובות המיוחסות לחכמי ארץ ישראל ( ר׳ יוחנן ור׳ אלעזר בן פדת ) שפעלו בראשית תקופת התלמוד, ומובאות בבבלי ללא מקבילה ארץ ישראלית . עובדה זו מגבירה את החשד בדבר אמינות הייחוס, ומלמדת על הפער לכאורה שבין התקופה שבה נאמרה הדרשה למועד עריכתה . כדי להתמודד עם מוקשים אלו נבחן אם העמדה המיוחסת לחכם בתלמוד הבבלי מאפיינת מימרות ודרשות אחרות המיוחסות לו, ואם יש עדויות לעמדה זו גם מחיבורים ארץ ישראליים מקבילים . תוצאות בדיקה חיוביות יסייעו לביסוס ההשערה ביחס לאתגרי תקופתו של הדרשן ועמדותיו החברתיות-לאומיות . תוצאות בדיקה שליליות ( היעדר עדויות בספרות מקבילה ) יוליכו לשתי אפשרויות הסבר : הסבר היסטורי חרף היעדר הוכחות בספרות המקבילה או הסבר מגמתי ביחס לדרך עיצובם של חכמי ארץ ישראל בתלמוד הבבלי . מפני מה נענש אברה ם ו נשתעבד ו בניו למ צ ר ים ? הגמרא בבבלי נדרים, בסוגיה העוסקת בתומתו של אברהם, דנה בסיבת גזירת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן