ו. ספרות חז״ל

דיוקן בשביל הדורות 60 הלכה תנאית קדומה . על קדימותה של ההלכה אפשר ללמוד מהערת רב דימי בבבלי ומהקשר החטאים שבו מופיעה ההלכה . להערת רב דימי יש ערך כפול : א . מדבריו עולה כי בימי בית חשמונאי התחדשה הלכה שינקה את סמכותה ממעשה פנחס . ב . תיארוך הגזירה מלמד שהיא ניתנה כהוראת שעה וכבר לא היתה תקפה בימיו של רב דימי . היסטוריונים נוטים לפרש את המשנה כמשקפת את פולמוס הפרושים, המתייוונים והצדוקים בימי מלכות החשמונאים : ״הגונב את הקסווה״ – הקסווה היא כלי שרת 0 הצדוקים שהיו ידועים בכפירתם בניסוך המים, גנבו את כלי ששימש לניסוך המים . ״המקלל בקוסם״ הוא לשון סגי נהור השרת ששימש לצורך זה, כדי שינסכו רק ביין . המתאר את מנהג הכוהנים המתייוונים שבירכו את העם במקדש בשם האלים היווניים . ״הבועל ארמית״ מתייחס לנסיונות ההיטמעות של המתייוונים בשכניהם הנכרים . ״כהן ששמש בטומאה״ אלו הכוהנים הצדוקים שלא משושלת בית צדוק, שחלקו על הפרושים בדיני טומאה וטהרה, ושימשו בעבודת המקדש חרף טומאתם . נציע אם כן להבין את צמיחתה של ההלכה המעודדת קנאות על רקע התפתחויות במישור החברתי – הצורך לנטרל את השפעתם של זרמים חברתיים בתוך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן