תוכן העניינים

ג . ״אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו״ – מאפייני החיבור והשפעתם על עיצוב דמותו של יתרו 91 סיכום 96 פרק שלישי : מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו ? הוויכוח על צביונה של הקהילה במסורת חז ״ ל המבארת את סיבת הגלות 97 א . ״שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה״ 100 ב . ״מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים״ 111 סיכום 119 סיכום החלק הראשון 120 חלק שני : כוהנים, תלמידי חכמים, ייחוס ותורה מבוא לחלק השני 125 פרק רביעי : על מה חלק קורח 130 מבוא 130 א . טענת הייחוס במסורות על מרידת קורח 133 ב . עשיר כקורח 145 ג . קורח ועיקרי הדת 152 סיכום 162 פרק חמישי : המסורות על אהרן ותרומתן להבנת התמורות במעמד הכהונה בשלהי תקופת הבית השני ובדורות שלאחר החורבן 164 מבוא 164 א . על פולחן ומוסר 170 ב . שוויון והיררכיה בתיאור מעמדו של אהרן 174 ג . יחסי האחווה בין משה לאהרן 188 ד . ביטוין של התמורות במעמד הכהונה במסורות על אהרן 193 סיכום 198 פרק שישי : ליקויי הנהגה, גנותו של האליטיזם וכאב השכול בדרשת חטא נדב ואביהוא 200 א . ״על ידי שהורו הלכה לפני משה רבן״ 204 ב . ״ועל שלא נטלו עצה זה מזה״ 206 ג . ״על ידי שהיו שתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן