מקורות

244 דלתיים סגורות לרווחה : אלימות שלטונית כלפי אמהות וילדים ווזנר, י' . 1996 . שירותים קהילתיים ושירותים מוסדיים, בתוך י' קטן ( עורך ) , מ ע ו ר ב ו ת א ר ג ו נ י ם ל א מ מ ש ל ת י י ם ב ש י ר ו ת י ה ר ו ו ח ה ה א י ש י י ם , מ ג מ ו ת ו ת מ ו ר ו ת ( 137 - 160 ) . תל אביב : רמות, אוניברסיטת תל אביב . וייס, ע' 2005 . העבודה הסוציאלית בראי הביקורת . ח ב ר ה ו ר ו ו ח ה, כה, ,2 249 - 281 . וייסבלאי, א' 2011 . ה מ ת נ ה ל ה ש מ ה ב מ ס ג ר ו ת ח ו ץ-ב י ת י ו ת ל י ל ד י ם ו ל נ ו ע ר ב ס י כ ו ן . ירושלים : מרכז המחקר והמידע של הכנסת ( 23 ביוני ) . . https : / / www . fkn . org il / webfiles / fck / hamtana_le_hasama_huz_beitit_2011 . pdf טנא, ד' 1987 . 'צופיה' מעון נעול לטווח קצר : תיאוריה ומעשה . ח ב ר ה ו ר ו ו ח ה ח ( 1 ) , 66 - 83 . יגיל, ד' 2008 . שיקולים ולבטים באבחון מסוגלות הורית, בתוך ד' יגיל, א' כרמי, מ' זכי וע' לבני ( עורכים ) , ס ו ג י ו ת ב פ ס י כ ו ל ו ג י ה , מ ש פ ט ו א ת י ק ה ב י ש ר א ל : א ב ח ו ן , ט י פ ו ל ו ש י פ ו ט ( 183 - 205 ) . תל אביב : דיונון . כהן, ח' 1...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ