ביבליוגרפיה

374 | ביבליוגרפיה עיתונים וכתבי עת אונזערס : זאַמלונג פֿאַר ליטעראַטור און קריטיק, א' ליס, א' ריוועס ( רעד' ) , תש"ט די גאָלדענע קייט [ דג"ק ] : פֿערטליאָר-שריפֿט פֿאַר ליטעראַטור און געזעלשאַפֿטלעכע פּראָבלעמען, אַ' סוצקעווער, אַ' לעווינסאָן ( רעד' ) נומ' 1 – 22 , אַ' סוצקעווער ( רעד' ) נומ' 23 – 64 , תש"ט – תשכ"ז די צוקונפֿט, 1944 – 1968 היימיש : זשורנאַל פֿאַר ליטעראַטור קריטיק און סאָציאַלע פּראָבלעמען, מ' גראָסמאַן ( רעד' ) , יאָרגענג 1 – 7 , תשט"ז – תשכ"ג חיפֿה : יאָרבוך פֿאַר ליטעראַטור און קונסט, מ' קראָשניץ, ד' ראָדין ( רעד' ) , 1 – 4 , תשכ"ג – תשכ"ז ידיעות פֿון י"ל פּרץ פֿאַרלאַג, תשכ"ג – תשכ"ז יונג ישׂראל : זאַמלונג פֿאַר ליטעראַטור און קריטיק, אַ' רינצלער ( רעד' ) , נומ' 1 – 3 , תשי"ד – תשט"ז ישׂראל שריפֿטן : העפֿטן פֿאַר ליטעראַטור, קונסט און געזעלשאַפֿטלעכע פֿראַגן, מ' צאַנין, י' פּאַפּיערניקאָוו ( רעד' ) , נומ' 1 , תשט"ו לעבנס-פֿראַגן [ ל"פ ] : סאָציאַליסטישע חודש שריפֿט פֿאַר פּאָליטיק, ווירטשאַפֿט און קולטור, י' אַרטוסקי ( רעד' ) , נומ' 1 – 201 , תשי"א – תשכ"ז לעצטע נײ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי