2. נתונים ומונחי יסוד

נושא הספר הוא צומת של שדות מחקר אחדים : הוא פרק בהיסטוריה התרבותית של עולי שארית הפליטה דוברי יידיש בישראל, אך גם עיון בסיפורת שכתבו בה, ובייחוד בזו המתארת את מפגשם עם ישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה . מתוקף טבעו הבינתחומי של המחקר, נעשה בו שימוש בנתוני יסוד סוציולוגיים והיסטוריים, שיפורטו עתה כדי שישמשו בסיס לדיוננו . כן אציע כאן כמה דיוקים לשימוש הרווח והמוכר במונחי יסוד אופייניים בתחומים אלה, בלוויית נימוקים והסברים לכך . 'יידיש היא שפת הגלות' . זוהי הטענה הראשונה שמעלים תלמידיי ומאזיני בכל קורס או הרצאה על תרבות יידיש מודרנית, וודאי על תרבות יידיש בישראל, ולכן זוהי הטענה הראשונה שחשוב לתקן : התרבות היהודית 23 כך שגם בארץ-ישראל ומחוצה לה הייתה בכל הזמנים דו ואף רב-לשונית, העברית הייתה ( ועודנה ) שפת ה'גלות' . וממילא היהדות עצמה היא דת שצמחה והתעצבה גם בגלות . הדיכוטומיה הכוזבת בין עברית ליידיש ובין ישראל לגלות נוצרה ומילאה מקום מרכזי במחשבה של חלק מן התנועות והארגונים הציוניים, בעיקר בעשורים הראשונים של המאה העשרים . ואולם חשוב להבחין בפער שבין הרטוריקה האידאולוגית ( מוצדקת ומשפי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי