ה. מחקרים

מפםח הב ובל וודרפו ה 472 אלבוגן, התפילה = י"מ אלבוגן, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, תרגם י' עמיר, ערך והשלים י' היינימן, תל-אביב תשל"ב אלבק, מבוא לתלמודים = ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל-אביב תשכ"ט אלדר, תורת הלשון = א' אלדר, 'ראשיתה של תורת הלשון העברית, ר' סעדיה גאון בין תיאוריה למעשה', בתוך : הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, הרצאות לרגל מלאות מאה שנה לייסוד ועד הלשון העברית ( הביאה לדפוס צ' לסמן ) , ירושלים תשנ"ו, עמ' 102 – 124 אלדר, תחיות = א' אלדר, 'תחיות של לשון המקרא במרכזי הספרות העברית בתקופת הביניים', בתוך : א' בר-אשר סיגל וד' יעקב ( עו' ) , העברית והארמית בימי הביניים, ירושלים תש"ף, עמ' 91 – 102 אלוני, מונחים = נ' אלוני, 'הוראות מונחים וביטויים בשירת ספרד', אוצר יהודי ספרד ו ( תשכ"ג ) , עמ' 67 – 76 אלוני, מלשון דונש = נ' אלוני, 'מלשונו של דונש בן לבראט', לשוננו טו ( תש"ז ) , עמ' 161 – 172 אלוני, פרקי רס"ג = נ' אלוני, מחקרי לשון וספרות א : פרקי רב סעדיה גאון, ירושלים תשמ"ו אליצור, גילויים = ש' אליצור, 'גילויים חדשים מעיזבונו של ר' יהושע בר כלפה', בתוך : א' חזן וי' יהלום (...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי