י. סדרת פיוטי שיר המעלות: מיוסדים על תהילים קכ–קלד

וצ ורום ודווק כוהי 44 128 את המנהג המשתקף בכתב היד תיאר צונץ בספרו על סדריוצונץ . עבודת בית הכנסת בהתפתחותם ההיסטורית ( 1859 ) ובתוך כך העיר כי 'ייחודיות [ לו ] הן וריאציות על שלושת מזמורי התהילים קכ"א, קכ"ב 129 מדובר בשלושה פיוטים ששולבו על פי המנהג הזה בחטיבתוקכ"ג' . 130 ושני הראשונים מביניהם פסוקי דזמרה בראש השנה וביום הכיפורים, אינם אלא 'יום באתי' ( י 2 ) ו'יום גשתי' ( י 3 ) דנן . בספרו הנזכר לא מסר צונץ כל מידע נוסף על שני הפיוטים הללו, אך בספרו על תולדות שירת הקודש, שראה אור שש שנים מאוחר יותר, צוינו תחילותיהם וחתימת השם 'יוסף' בהם . בנוסף לכך העיר שם צונץ על ההיקף החלקי של האקרוסטיכון האלפביתי ועל פסוקי המזמורים החסרים בנוסחם שהיה מוכר לו, שיער כי במקורם כללו מחרוזות נוספות שהשלימו את האלפבית ואת כלל פסוקי המזמורים שביסודם, ואף הציע לייחס אותם ליוסף אבן אביתור, על סמך 131 התרשמותו מסגנונם . הופעתם הבאה של פיוטינו על במת המחקר כבר מבטאת את התמורה הדרמטית שחולל גילויה של גניזת קהיר . אל שולחנו של בן ציון הלפר, ששקד על התקנת קטלוג מקיף לאוסף כתבי הגניזה מפילדלפיה, הגיע קונטרס רחב ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי