ט. מערכת יוצר לשמחת תורה: מיוסדת על תהילים קיט

טו מערכם ווצר לשמחם םורה 35 88 — גוף היוצר 'יום בו — לצד מגוון פיוטים אחרים, בעיקר לחג השבועות אצתי משחר' ( ט 2 ) , האופן 'ישרי אל למעלה' ( ט 3 ) והזולת 'אין זולתך אל מבין רוח נדיבתי' ( ט 4 ) . מנחם זולאי, שדן בלשון 'ללרב [ = מאת הרב ] ' הבאה בכותרות כמה מפיוטי אבן אביתור שבכתבי הגניזה, העיר בין השאר על הופעתה בכתב היד הנזכר בראש גוף היוצר דנן ( 'יוצר שמחת תורה ללרב ז < כרו > ל < ברכה > ' ) , ואגב כך ציין 'שחתום בו [ בפיוט ] יוסף חזק, 89 את שלושת הפיוטים הללוולפי כל שאר סימניו הוא אבן אביתור' . 90 ופיוט האופןכרכיביה של קומפוזיציה אחת ציין לראשונה עזרא פליישר 91 שלושת הפיוטים הללו הוהדרו פורסם בפני עצמו על ידי אהרן מירסקי . לראשונה במלואם על ידי כותב השורות הללו במסגרת מאמר המוקדש 92 לצידם נזכרלקומפוזיציה זו, שבו נדונה בפירוט על היבטיה השונים . ונדפס שם לראשונה אף פיוט הפתיחה ( מצדר ) שניצב בתחילתה של הקומפוזיציה, 'יום שמחת תורתי ( אל מסתתר ) ' ( ט 1 ) , על פי שני קטעי 93 בנוסףגניזה שבהם נשתמרה תחילתו במנותק מן הקומפוזיציה השלמה . 94 מקוטע וקשה לפיענוח, הכולל כמה לכך צוין במאמר זה כתב י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי