ה. אלוהים פקד: גוף יוצר לפסח המיוסד על תהילים קיד

וצ ורום ודווק כוהי 22 39 וציינו עלאת הפיוט לאבן אביתור פליישר בעבודת הדוקטור שלו, פי כתב היד הנזכר וכן על פי קטע גניזה נוסף, שבו נשתמרה מפיוטנו רק המחרוזת הראשונה, תחת הכותרת 'יוצר לרבינו יוסף הרב ז < כרו > 40 מאז זוהו העתקות של ( התחלת ) הפיוט הזה עוד בארבעהל < ברכה > ' ; 41 אף מחוץ לגניזה נותר לו זכר : הפיוט כלול ( בהיקף חלקי ) כתבי גניזה . בכתב יד בן המאה הי"ד לערך של אסופת פיוטים ( 'מחזור' ) לשלוש רגלים, 42 מן המרחב הפרובנסלי-קטלוני . הפיוט שלפנינו נועד כאמור לחג הפסח . אך אימתי בדיוק במהלך החג נועד הפיוט להיאמר ? משמעותי לעניין זה הוא המקום המרכזי המוקדש כאן לעניינה של קריעת ים סוף . ברי כי במידה רבה נובע הדבר ממרכזיות 43 אך יש כאן העניין הזה במזמור שעליו בחר הפייטן לייסד את יצירתו . עמ' 48 , בתוספת הערה כי 'ייתכן שזה אבטוגראף של המחבר עצמו' . פליישר, שפרסם שתיים מיצירותיו של אבן אביתור המצויות בכתב היד, מציין את הזיהוי הזה כוודאי ; ראה פליישר, השירה בספרד, ב, עמ' 427 ; 506 . 39 פליישר, אבן אביתור, א, עמ' 133 . 40 א : CUL : T - S 8 H16 . 18, 1 v . 41 ב : 27 . 140 CUL : T - S NS ; ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי