ארגז כלים להתמודדות עם המשבר בשוק העיתונות בישראל

א ר ג ז כ ל י ם ל ה ת מ ו ד ד ו ת ע ם ה מ ש ב ר ב ש ו ק ה ע י ת ו נ ו ת ב י ש ר א ל מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 6 1 המשבר המתמשך בענף העיתונות בישראל מורכב למעשה מארבעה משברים הקשורים זה בזה : המשבר הכלכלי של העיתונים המודפסים, הרדיו והטלוויזיה ; משבר הריכוזיות, המשתקף בזיקות שבין הגופים בענף ופותח פתח לאינטרסים חופפים בין גופי תקשורת ובין מסקרים למסוקרים ; המשבר באמון בעיתונאים ובמקצועיות העיתונאית ; והמשבר ביחסים שבין פוליטיקה לעיתונות . נוסף על כך, מגפת הקורונה האיצה את המשברים האלה, וגם הבליטה את חשיבותה של עיתונות מקצועית, שתפקידה לספק לציבור מידע אמין ומבוסס ולחשוף מחדלים . תהילה שוורץ אלטשולר | נדן פלדמן ס פ ט מ ב ר 1 2 0 2 א ר ג ז כ ל י ם ל ה ת מ ו ד ד ו ת ע ם ה מ ש ב ר ב ש ו ק ה ע י ת ו נ ו ת ב י ש ר א ל תהי לה ש ו ו רץ אלטשול ר | נד ן פלד מן מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 5 6 1 Toolkit for Contending with the Crisis in the Israeli News Market Tehilla Shwartz Altshuler | Nadan Feldman עריכת הטקסט : נועה שליטין עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר- דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה :...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר