סדר הכוחות הגרמניים בעת מבצע מרקט-גרדן

158 ארנהם - כישלון בצל הגבורה טבלה 12 - דרגות בצבא הגרמני ובוואפן אס - אס בהשוואה לדרגות בצבאות בעלות הברית טבלה 13 - תפקידי פיקוד והדרגות המקבילות להם בצבאות השונים אס - אסובוואפןדרגות בצבא הגרמני – 21טבלה בצבאות בעלות הבריתבהשוואה לדרגות דרגה בוואפןה מקבילההדרגההכטרמוודרגה בה אס - אס מקבילההדרגהה בצבא האמריקאי בצבא הבריטי פילדמרשלג'נרל הצבא * * * * * גנרל פילדמרשלאין ג'נרל * * * * ג'נרלאוברסטגנרלגרופנפיהרראוברסט לוטננט ג'נרלג'נרל * * * לוטננטגנרלאוברגרופנפיהרר מייג'ור ג'נרלג'נרל * * מייג'ורלויטננטגנרלגרופנפיהרר בּריגדירג'נרל * בריגדירמיורגנרלבריגדפיהרר איןאיןאיןאוברפיהרר קולונלקולונלאוברסטשטנדרטהנפיהרר לוטננט קולונללוטננט קולונלאובּרסט לויטננטאוברשרומבנפיהרר מייג'ורמייג'ורמיורשטומבנפיהרר קפטןקפטןהאופטמןהאופטשטומבנפיהרר לוטננטלוטננטאוברלויטננטאוברשטרוםפיהרר תפקידי פיקוד והדרגות המקבילות להם בצבאות השונים – 31טבלה הצבאצבא הגרמניהיחידה צה"להצבא הבריטי האמריקאי סרן - סרן / רבקפטן / מייג'ורקפטן / מייג'ורהאופּטמן / מיורמ . פלוגה סרן - רבמייג'ורמייג'ורמיורסמג"ד סגן אלוףלוטננט קולונלקולונללוטננ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור