מבוא

120 המודל . אידיאל האוטונומיה האישית של האישה קיבל את ביטויו בתהליך הבריאה פי - מית אינו בעל זיקה ישירה לאירועים בחיי הדמות על האידיאלי של האישה האוטונו המאפיינים האישיים והערכים , פי התכונות - תה על אלא בוחן את אישיו , העלילה משלה ולשמור על קשר ישיר ובלתי אמצעי הנובעים מכוחה ליצור לעצמה תפיסת עולם ות הנשים דמוי נדרשות אלימלבד התביעות הערכיות של המודל האידי . עם העולם ותוך , פי עלילתו - זה על גם עם המכשולים הנקרים בעולמן במחבמחזות להתמודד ההצלחה . מקראהשוואה לבחירת המהלכים שבחרו דמויות הנשים האוטונומיות ב . בהתמודדות זו משקפת את רמת האוטונומיה האישית של הדמות פי רצף - לא על לשישה פרקים חולק – ראלית חמישים שנות דרמה יש – ציר הזמן : פי נושאים - אלא על , הזמן ; צביר שלוש השנים הראשונות שלאחר הכרזת העצמאות . 1 ; כי " הצביר התנ . 2 ; התרבותית ליבה - צביר ה . 3 ; ההלכתית ליבה - צביר ה . 4 ; צביר המורדות . 5 . צביר השוואתי . 6 הם מספרי העמודים במקור , ם בניתוח המחזות והדמויותהמופיעים בסוגריי , המספרים * . וזה מצוין בתחילתו של כל פרק , עליו אני מתבססת ש  אל הספר
אוריון הוצאה לאור