פרק 4: "מקומה" של האישה – אז והיום

95 ♦ והיום – מקומה של האישה אז : 4 פרק י " רשפסק באותה סוגיה . די לבעל לשאת אישה שנייה י בתופעה באמצעות מתן היתר מי 49 . אבל במקרה כזה ביטל את זכות הכתובה של האישה , שיש לחייב את הבעל לתת גט 50 . בכל הפסיקות האלה הוא שהיתרון הכלכלי יישמר בידי הגברון המנחה העיקר גרוסמן ," ערכים " לא נלחמו עלהם : ם ושותפיו פרשנות פוליטית " מעניק למאבקם של המהר , היא ערך כה חשוב " ת צניעו " אבל אם ה ; המתעצם של הנשיםאלא נגד כוחן הפוליטי ," ערכי " בימי הביניים לוותר על העיקרון שהם מציגים כ " חכמים " ה מה הביא את על כך עונה גרוסמן ? ולהיכנע לתכתיב הכלכלי ולהסכים לשיפור מעמדן של הנשים אם יאסרו החכמים " : " צניעות " ו יעקב תם לוויתורו בעניין ה בהתייחסו להסברו של רבנ יש חשש שהן לא תקבלנה , על הנשים לענוד את טבעותיהן בשבת בצאתן לרשות הרבים ירושה והחזר הנדוניה במקרה של גירושיןשיקול דומה חל גם בנושאי " . דינםאת פסק 51 . האישהידי - על שנתבעו המניע את ההחלטה כניעה זו מלמדת על השיקול הפוליטי עקרוני בעצם הלגיטימיות של סדר - כדי למנוע כל דיון פוליטי " : ערכית " - ההלכתית גם כאשר אלה , העדיפו הרבנים לוותר פה ושם בנושאי...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור