פרק 2: האישה מן הצלע ועולמה

36 3 , כלשונו , טקסט המקראי מאחר שה שקיבל את ההכשר הקנוני והוא שהשפיע הוא של התרבותית שתבהיר את המהותאחפש בו את התופעה , תרבותית לאורך אלפי השנים על בסיס זה אציג את . הבריאה ככלל ואת נופו של גן העדן כמכורה של האדם בפרט אני מאמצת ביטוי זה . בתרבות " לרי מופע סינגו " תהליך הבריאה ואת התוצר שלה כ אותה נקודה ראשונית לפני היות – בקוסמולוגיה " נקודה סינגולרית " ח כפרפרזה על המונ 4 . המסה והאנרגיה , הזמן והמרחב מתרחש הכינון של סדר העולם " מופע הסינגולרי " ב 5 . ת הפועלת בעולם כעיקרון קוסמי אלוהית אנרגטיאותה תבונה – לוגוס ה פי - על המיתי הנובע מטבעה של הבריאה לפני , חוק הטבע פי - עלכינונו של סדר העולם המיתי נעשה 6 . הנובע מהחלטות שרירותיות של פרטים ושל קהילות , החלת החוק החברתי שבו הבורא נוטע , יש ומתקדם לשלב השני - תהליך הבריאה מתחיל בשלב בריאת ה בשלב השלישי הבורא קובע . ערכי כמרכיב אימננטי - קורתי בבריאה את הממד הבי מן ; בעל האפיונים הייחודיים , יש הסתמי חסר הזהות אל הספציפי - מן ה : מגמתיות . משתנה במחזוריות כן - על ו משם אל החי המתרבה אוטונומית ; הדומם אל הצומח והחי . " וירא אלוהים כי טוב ...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור