פרק 1: אישיות אוטונומית – מושג ומהות

20 , מהאישה ששללו , טימאיוס ואפלטון ב כמו טבלת הניגודים הפיתגוראית , מקורות תרבות אם התבונה היא תנאי הכרחי לקיומה , לפי אותם מקורות . את מעלת התבונה , פריורי - א כי אז מטבע הדברים אין היא מסוגלת , והאישה נעדרת נתון זה , של אישיות אוטונומית מקראי בסיפור - המקור התרבותי , לעומת מקורות אלה . ת אישיות אוטונומית להיות בעל ומכאן שהאישה היא אישיות אוטונומית , הבריאה רואה באישה יצור תבוני במובהק ולמקומו בכינון האוטונומיה " תבונה " לכן ראוי להתייחס למושג . מעצם הווייתה . האישית כבר בשלב הראשון של בניית ההגדרה , האם אפשר לבנות לאישיות האוטונומית הגדרה : השאלה שעולה מן הקודמות היא 2 ? שיתקיים בה יסוד המשמעות , במובנה ככלי לניתוח הדמות , כלומר שיהיו בה מובן חשיבותו של יסוד המשמעות בהגדרת ? התכוונות ומשפטים הניתנים להפרדה הגיונית הניתוח ועוזר אישיות האוטונומית ככלי ניתוח ניכרת בכך שהוא תוחם את גבולות ה מה שעלול לגרום , סרק - של הדמות בעמידה במבחן שיש בו תביעות " הכשלה " להימנע מ . רק כך זוכה ההגדרה למבנה קוהרנטי . למסקנות שגויות תנאי מספיק בשל היותה איננה , למרות היותה תנאי הכרחי , ההגדרה הקוהרנטית...  אל הספר
אוריון הוצאה לאור