אקסטזה טוטאלית : הסמים בשירות מכונת המלחמה של גרמניה הנאצית

נוֹרמן אוֹלֶר אקסטזה טוטאלית אקסטזה טוטאלית נוֹרמן אוֹלֶר עריכת תרגום : רות אחיי מפתח : רותי חזנוביץ' עימוד : גרינהויז — הרצליה נדפס בישראל, תש"ף — 2020 כל הזכויות בעברית שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ info @ matar . biz אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . www . matarbooks . co . il הוצאת מטר ב- DER TOTALE RAUSCH Drogen im Dritten Reich NORMAN OHLER Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017 2015, © Matar Publishing did its best to locate the rights owners of the photos and documents included in the book . The full list is on page 328 . We regret any name that was omitted or changed and would appreciate receiving any correction for the next edition of the book . All rights reserved . No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form o...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ