8 ארגון כמערכת סימנים בעקבות רולאן בארת

ישראל כ"ץ 206 שמחדשים ומתחדשים ביחס אליה . בכך הם אובייקט, אך גם גורם פעיל, השותף לעיצוב החברה המשתקפת דרכו . ארגונים משקפים קבוצות חברתיות, הבדלי מעמד, תפיסות סמכות, גישות לייצור ולצריכה ועוד . דרכם אנו פוגשים ערכים, אילוצים, הזדמנויות : מה מידת חשיבותו של כסף ? האם צריך להצליח בכל מחיר ? למה צריך לצפות מהעבודה ? מה משמעותה של התחייבות ? ועוד . ביסודו של פרק זה הפעילות המתבוננת בארגון, בניסיון לפענח את שיטתו והגיונותיו, תוך מבט מתעניין אך לא מזדהה . עמדה זו אופיינית לא אחת לעבודת היועץ הארגוני . ארגונים הם רשת של משמעויות שארוגות בתבניות של שיח, והמבקש ללומדן מנסה לפענח את הרשת הזו מתוך מבט מתעניין ובוחן גם יחד . פעילות זו הכרחית כדי לתפקד בארגון, ובוודאי כשברצוננו להבין את המתרחש . בכך אנו מנסים לפעול גם ברוחו של קארל וייק ) 1995 Weick, ( , שהציע שבע סגולות הכרוכות בתהליך של בירור כזה ) sensemaking ( , הבוחן איך אנשים מבנים משמעות, מעגנים אותה בהקשר ונשענים עליה : ) א ( התהליך מעוגן בבניית זהות על ידי המעורבים בו ; ) ב ( הוא רטרוספקטיבי ; ) ג ( זהו בירור פעיל ביחס לסביבה ; ) ד ( זהו ...  אל הספר
רסלינג