ארגונים בעולם פוסטמודרני

ה ס ד ר ה ל מ ד ע י ה ח ב ר ה ישראל כ"ץ ארגונים בעולם פוסטמודרני ארגונים בעולם פוסטמודרני הסדרה למדעי החברה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ) אד ( גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר ארגונים בעולם פוסטמודרני ישראל כ"ץ Organizations in a Postmodern World Israel Katz Social sciences series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Dafna Bar - On Cover Design : Neta Shoshani Graphic Design : Ilana Lasri All rights reserved by RESLING Publishing Ltd . , 2012 © Resling, Itamar Ben - Avi 1, Tel - Aviv 64736 Printed in Israel, 2012 תמונת הכריכה : גליה פסטרנק, "גן אחורי", 2005 . המקור : שמן על בד, מ"ס x230 170 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצ...  אל הספר
רסלינג