הערות

156 מרקו מאואס ירושלים : מאגנס, ,1995 עמ' 81 . 17 . 2011, , Jacques - Alain Miller, Donc ( 1993 - 94 ) , Buenos Aires : Paidós Lección del 12 / 1 / 1994, pp . 93 - 112 18 . פרויד, "הלא מודע" . 19 . 70 - 49 . Jacques - Alain Miller, Los usos del lapso, pp 20 . פרויד,"מכים ילד" ( 1919 ) , בתוך : מיניות ואהבה , תל אביב : עם עובד, 2002 . 21 . פרויד, הרצאות מבוא לפסיכואנליזה ( 1916 - 1917 ) , תרגום : חיים איזק, תל אביב : דביר, 1988 . 22 . שם, עמ' 254 23 . שם, עמ' 157 ( ההדגשה שלי ) . 24 . פרויד,"מכים ילד", עמ' 151 . 25 . 112 - 93 . Miller, Donc, pp 26 . מתוך : . Jacques Lacan , " Preface to the English language edition", trans Ann Sheridan, in : The four fundamental concepts of psychoanalysis, ed . Jacques - Alain Miller, New York and London : Norton , 1978, first American edition, pp . 7 - 9 . מעתה התרגומים הם של המחבר אלא אם צוין אחרת . 27 . Jacques - Alain Miller, L'Orientation lacanienne, Le tout dernier enseignement de Lacan, El ultimísimo Lacan, Buenos Aires : Paidós, 2013 Jacques - A...  אל הספר
רסלינג