1 החזרה לטקסט: ההגות היהודית־צרפתית בעקבות המפנה הטקסטואלי של דרידה

53 אות, גוף, קהילה שמבקש להפריד בין הטקסט המקראי ובין המטא – שפה התלמודית ; מצד אחר, כמו משוניק, לוי מייצג את תנועת החזרה ללימוד היהודי - לאותיות העבריות - בצרפת בשנים 1970 - 1990 . ברם, הלימוד, כפי שהבין אותו לוי, שונה מאוד מה"קריאה המטריאליסטית" של הטקסט המקראי על ידי משוניק . כיצד נעשית החזרה לטקסט היהודי אצל לוי ? כדי להבין סוגיה זו, עלינו לבחון את ספרו הלוגוס והאות - פילון מאלכסנדרייה 74 הספר דן בשאלה של "לשון הקודש", הלוא היא לאור הפירושים . שפתו של ישראל, והתנגדותה לשפת הפילוסופיה, ומבקש לרדת לעומקו של ההבדל בין המחשבה - או אולי נכון יותר לומר השפה - של חז"ל אל מול המסורת המטאפיזית היוונית, המיוצגת על ידי פילון . הבדל זה פועל בכמה רבדים : ברובד הסמלי - ההבדל בין הזכר לנקבה, ברובד הפוליטי - ההבדל בין ישראל לאומות ולבסוף, ברובד התיאורטי - ההבדל בין האות ללוגוס . כפי שנרמז בכותרת הספר עצמה, הרובד התיאורטי הוא הרובד המכריע, שמכונן את שני הרבדים האחרים . אכן, הספר נע בין פילון, שראה את עצמו כתלמידו של אפלטון ומייסדה של הפילוסופיה היהודית מצד אחד, ובין המסורת הפרשנית היהודית, כפי שהיא...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג