אות, גוף, קהילה : עיונים בהגות יהודית־צרפתית בת זמננו

אות, גוף, קהילה : עיונים בהגות יהודית-צרפתית בת זמננו אות, גוף, קהילה הסדרה לפילוסופיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר אות, גוף, קהילה עיונים בהגות יהודית- צרפתית בת זמננו רוני קליין Letter, Body, Community Chapters in Contemporary French - Jewish Thought Rony Klein Philosophy series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language Editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2014 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2014 הספר ראה אור בתמיכת האוניברסיטה העברית אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסו...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג