4. כיצד נשמר מודל גיוס החובה בישראל?

66 מחקר מדיניות 156 | בקיעים בקונצנזוס בשכר, והם מניבים תועלות גבוהות מאוד למשרתים בתפקידים טכנולוגיים איכותיים . בתפקידים אלה קל יותר בדרך כלל לבני המעמד הבינוני-גבוה להשתלב בהשוואה למשתייכים למעמדות נמוכים ולקבוצות פריפריה חברתיות . מצב זה מעצים ומחריף קונפליקטים ומתחים חברתיים המאפיינים את החברה הישראלית . שירות טכנולוגי מקצועי משמש סוג של מכשיר בידי אליטות מהמעמד הבינוני-גבוה לשמר ואף להגביר פערים חברתיים-כלכליים, במקום לחתור לשוויון, שותפות וסולידריות חברתית . בד בבד, אוכלוסיות אלו נמנעות ככל הניתן משירות באזורים שאינם "נוחים" להן מבחינה אידאולוגית-פוליטית, שירות הכרוך במשימות שיטור וסיכול בחיכוך גבוה עם האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון . השילוב בין אינטרסים כלכליים חומרניים של כלכלת השוק ובין תפיסות ערכיות אידאולוגיות ליברליות הוא עסקה מנצחת מבחינת צה"ל, הממשיך לגייס אוכלוסייה איכותית ( מבחינת רמות השכלה, יכולות ומיומנויות טכנולוגיות ועוד ) לשורותיו מבלי להסתכן באיבוד מהיר של הלגיטימציה לשירות החובה . 42 זהו סוג של הסדר מתגלגל, לא מתוכנן ולא-פורמלי, שנוצר עם מעמד הביניים החילו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר