3. צירים דוריים וגיליים: נטישת הצעירים?

62 מחקר מדיניות 156 | בקיעים בקונצנזוס תרשים 5 תומכים בביטול גיוס החובה וביסוס צה"ל כצבא מקצועי, לפי קבוצת גיל, ,2001 2019 ( % מהציבור היהודי ) 38 מקור : סקר ביטחון לאומי ודעת קהל, המכון למחקרי ביטחון לאומי, 2001 ; הרמן ואח', 2019 . מהנתונים בתרשים אנו למדים שככל שהמרואיינים צעירים יותר, כך עולה מידת תמיכתם במעבר למודל גיוס התנדבותי בשכר . תמונת מצב זו בלטה מאוד בסקר מדד הדמוקרטיה הישראלית שנערך ב- ,2019 שבו למעלה ממחצית ( % 55 ) מבני שכבת הגיל הצעירה ביותר ( 18 – ,24 שהם השדרה העיקרית בשנתוני חייבי הגיוס בציבור היהודי ) תמכו במהלך זה, בהשוואה לתמיכה של % 13 בלבד בשכבת 38 בשנת 2001 נוסחה השאלה כך : האם לדעתך רצוי היום שצה"ל יהיה צבא על בסיס התנדבות או רצוי שצה"ל ימשיך להיות מבוסס על גיוס חובה ? שיעור התומכים בביטול גיוס החובה בשנה חושב על בסיס מספר המשיבים שתמכו בהחלט או נטו לתמוך בגיוס התנדבותי ( המדגם כלל 1,212 נשים וגברים בני 18 ומעלה ) . בשנת 2019 נוסח השאלה הוא כדלקמן : מה דעתך על ההצעה החוזרת בשנים האחרונות לבטל את גיוס החובה ולבסס את צה"ל כצבא מקצועי ? שיעור התומכים חושב מתוך אל...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר