תקציר

8 מחקר מדיניות 156 | בקיעים בקונצנזוס החובה ומציבות מולו חלופות לשירות בשכר מלא . המענה לשאלות אלו ניתן באמצעות מחקר כמותני הנשען על סקרי דעת קהל שונים וסקר ייעודי קצר בנושא זה, וכן על נדבך איכותני שכלל קבוצת מיקוד וראיונות עומק אישיים עם פוליטיקאים, אנשי צבא לשעבר, פעילים חברתיים, ומומחי אקדמיה בתחום זה . נדבך זה כלל גם השתתפות בכנסים ומפגשים של עמותות וארגונים המקדמים גיוס התנדבותי בשכר מלא . השיח הלעומתי כלפי מודל גיוס החובה קורא לשנות באופן מהותי את המודל הקיים . קריאות אלו באות על רקע הירידה המתמשכת בשיעור הגברים חייבי גיוס המתגייסים לצה"ל, שעמד בשנת 2019 על % 69 בלבד לעומת שיעור מתגייסים שעמד על % 75 בשנת 1990 . פירוש הדבר הוא שכשליש מהגברים היהודים כיום אינם מתגייסים כלל לצה"ל, נתון הקשור בין היתר לגידול הדמוגרפי של הציבור החרדי בישראל, ששיעורו כ- % 12 מכלל האוכלוסייה היהודית בישראל . אם מצרפים למשוואה זו גם את הציבור הערבי, שאינו נקרא כלל לשירות צבאי, הרי רק כמחצית מבני ה- 18 בישראל משרתים בצבא . נתונים אלה מציבים שאלות מהותיות על מידת תקפותו של מודל "צבא העם" וגיוס החובה . ממצ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר