בקיעים בקונצנזוס : אתגרי "צבא העם" ומודל הגיוס לצה"ל במציאות חברתית משתנה

ב ק י ע י ם ב ק ו נ צ נ ז ו ס מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 6 5 1 בשנים האחרונות נשמעות טענות כבדות משקל נגד גיוס החובה לצה"ל, בהן חוסר השוויוניות של המודל הקיים, חוסר היעילות הכלכלית הכרוכה בגיוס אוכלוסיות שאינן מתאימות לשירות והפגיעה בערכי החירות וחופש הפרט . הקריאות לשינוי מהותי במודל זה באות על רקע הירידה המתמשכת בשיעור הגברים חייבי הגיוס המתגייסים בפועל לצה"ל ( % 69 בלבד בשנת 2019 ) . אסף מלחי אתגרי "צבא העם" ומודל הגיוס לצה"ל במציאות חברתית משתנה י נ ו א ר 1 2 0 2 ב ק י ע י ם ב ק ו נ צ נ ז ו ס א ת ג ר י " צ ב א ה ע ם " ו מ ו ד ל ה ג י ו ס ל צ ה " ל ב מ צ י א ו ת ח ב ר ת י ת מ ש ת נ ה אסף מלחי מ ח ק ר מ ד י נ י ו ת 6 5 1 Cracks in the Consensus : The Challenges to the “People’s Army” and the Model of Military Conscription in Israel in a Changing Social Reality Asaf Malchi עריכת הטקסט : דפנה לביא עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר- דיין ביצוע גרפי : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב : 6 – 333 – 519 – 965 – 978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר