הערות

284 אבי רוזן 24 . Bush 1945, internet Gibson 1984 . 25 McLuhan and Fiore 1967 : 157 . 26 Vell 2003, internet . 27 28 . ברבאשי 2004 : 140 . 29 . Facts Hunts 2014, internet 30 . ברבאשי 2004 : 31 . 31 . הוקינג 2003 ; קאקו 1998 ; זייף 2003 ; קולדר 2002 ; בודאניס 2006 . 32 . ברבאשי 2004 : ,14 32 ; Benedikt 2001 : 29 ; Strate et al . 1996 : 1 ; Loader Castells 1996 : 21, 2001 : 2 ; 5 : 1997 33 . מקלוהן 2002 : 61 . 34 . בנימין 1991 : 19 - 20 . 35 . דה שארדן 2005 : 7 . 36 . שם : 11 . 37 . שם : 15 . 38 . 135 - 131 : 1994 Boyer Goodman 1976 : 252 - 253 . 39 Barthes 1977, internet . 40 41 . אקו 2007 : 99 . 42 . שם : 100 . 43 . 163 : 2001 Manovich 44 . חוקר האמנות ארווין פנופסקי ( 1955 , Panofsky ) בספרו Iconography and Iconology : An Introduction to the Study of Renaissance Art 45 . שם : 31 - 32 . 46 . ג'יימסון 2002 : 50 . 47 . דה שארדן 2005 : 11 . 48 . שם : 34 . 49 . בארת 2005 . 50 . שם : 16 . 51 . שם : 18 . 52 . רוזן ,2007 אינטרנט . 53 . 351 - 340 : Rosen 2006 a 54 . דה שארדן 2005 : 171 . 55 . ...  אל הספר
רסלינג