אמנות והסייברספייס

אמנות והסייברספייס אמנות והסייברספייס הסדרה לאמנויות עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר אמנות והסייברספייס אבי רוזן Art and Cyberspace Avi Rosen Arts series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Editor : Dr . Yoav Shiber Language Editor : Matat Eshet Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2016 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 6473623 www . resling . co . il Printed in Israel, 2016 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עיצוב עטיפה : As We design סדר דפוס : ענבל ראובן ואודי גולדשטיין עריכת לשון : מתת עשת עורך הספר : ד"ר יואב ...  אל הספר
רסלינג