רשימת המקומות שנתפרסמו בהם המאמרים לראשונה

רשימת המקומות שנתפרסמו בהם המאמרים לראשונה ' למהותה של _הגאוגרפיה ההיסטורית מבחינת ההשקפה הגאוגרפית , ' מחקרים בגיאוגרפיה של ארך ישראל 7 ( תש " ל , ( עמי 160-138 יארךישראל כנושא לימוד גאוגרפי היסטוריי , רבעון למחקר חברתי 10-9 ( תשל"ד , ( עמי 26-5 יהמערות באזור בית גובריןי ( מאמר ראשון , ( ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה כג ( תשי"ט , ( עמ י 193-176 יהמערות באזור בית גובריןי ( מאמר שני , ( ידיעות החברה לחקירת ארךישראל ועתיקותיה כד ( _תש"ך , ( עמי 282-266 יהשימוש החקלאי בקרקע בחבל לכיש : אזור ספר _צחיח למחצה בישראלי , ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה כח ( תשכ"ד , ( עמי 96-77 ? תנודות מפלס מי הכנרתי , מדע 9 ( תשכ"ה , ( עמי 312-307 ינסיגת החוץ הדרומי של הכנרת ומוצא הירדן מהימהי , טבע וארץ ו ( טבת תשכ"ד , ( עמי 151-146 יניםיון לאומדן מאזן המים של אגם הלשון , / _13 _^\ / . 5 _^ ת _06 0 / 1 * 16 _^ _153 ח / 6 \ ¥ 3 ( _61 _8312 ו ( 311 ח 76 י 42-47 . קק _? 5 13 ( 1964 ) . ל < מ ) 1 5 < : 1 > ז . / 0117710 / 0 / £ 01 ? חלוצי המחקר המדעי _בארךישראל בראשית המאה התשע עשרהי , ת _101...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

האוניברסיטה העברית בירושלים