טבלה 2. אוכלוסיית ירושלים במאה העשרים עד 1946 (באלפים)