איור 1. גבולות ירושלים כפי שנקבעו על ידי אשבי בשנת 1921 והחלקים בתוכו שאושרו לתכנו