טבלה 3 : יישובי הקבע בארץ־ישראל בראשית שנות השבעים של המאה ה־19