טבלה 10 : סנג'ק עזה, יישובים לפי גודלם (לפי נאחיות)