טבלה 8ג: סיכום כללי לאוכלוסיית יישובי הקבע בארץ־ישראל בראשית שנות השבעים של המאה התשע־עשרה