טבלה : סנג'ק עזה, אוכלוסיה (סיכומי סוצין וסיכום מאמר זה לפי נאחיות ומחוזות) נאדויה סיכומי סרוגין לפי מאמרו סיכומי מאמר זה