לוח 1.אוכלוסיית ערי ארץ ישראל במאה התשע עשרה (נפשות)