ציור 4.מפת ירושלים של רובינסון וסמית משנת 1838 (קנה־המידה המקורי )שורטטה בידי קיפרט על־פי מפותיהם של סיבר וקתרווד, עם תיקונים של רובינסון וםמית (לעיל, הערה 24 )