לוח 1. המשקעים ומלוא הנגר באזור ההיקוות של אגם הלשון