ציור 2. תנודות מפלס הכנרת 1926 - 1961 (לפי תיקי השירות ההידרולוגי ושנתונים הידרולוגיים)