חלק ראשון גאוגרפיה־היסטורית: המהות וההקשר הארץ־ישראלי