אמנות הסימפטום קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד

א מ נ ו ת ה ס י מ פ ט ו ם ק ר י א ו ת ב י צ י ר ו ת י ו ש ל א ה ר ו ן א פ ל פ ל ד י ו ח א י א ו פ נ ה י י מ ר , ק צ י ע ה ע ל ו ן א מ נ ו ת ה ס י מ פ ט ו ם קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד יוחאי אופנהיימר, קציעה עלון א מ נ ו ת ה ס י מ פ ט ו ם קריאות ביצירותיו של אהרון אפלפלד י ו ח א י א ו פ נ ה י י מ ר , ק צ י ע ה ע ל ו ן הוצאת גמא , תל א ביב The Art of Symptoms Reading Aharon Appelfeld’s Fiction Yochai Oppenheimer, Ktzia Alon אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו“ל . עיצוב וסדר : דוד בן הרא“ש הציור שעל העטיפה : מאיר אפלפלד, חמניות, ,2012 שמן על בד, X46 62 ס“מ, אוסף שלומי רות, תל - אביב . הפרקים של יוחאי אופנהיימר נכתבו בסיוע מענק מחקר מטעם “הקרן הלאומית למדע“ נדפס בדפוס טאצ‘פרינט בע“מ, תל אביב © כל הזכויות שמורות להוצאת גמא ולמחברים נדפס בישראל, 2014  אל הספר
הוצאת גמא