הדרתו של השירות בצבא הבריטי מההיסטוריוגרפיה הציונית

563ה ש י ר ו ת ש ל נ ש ו ת ה י י ש ו ב ב ר א י י ה ה י ס ט ו ר י ת היישוב בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה לא נוצרה הילה ולא התפתחו מיתוסים כמו אלה של הפלמ"ח ומלחמת העצמאות . רוב הספרים העוסקים בשירותם של בני היישוב בצבא נכתבו בידי המגויסים עצמם . הסבר אחד לכך מספק גלבר שכתב שלחלקו "המאורגן" של היישוב בא הגיוס לצבא, ובייחוד תמיכתה של הסוכנות היהודית בו, במידה מסוימת כהפתעה . לדבריו, לאחר חודשים שבהם הועמד המאבק ב"ספר הלבן" בראש מעייניו של היישוב, ואנשיו הורגלו לראות את בריטניה כאויב, חששו מרדיפותיה, הפגינו נגד שלטונה והתנגשו עם שוטריה ועם צבאה — לאחר כל אלה היה קשה לבצע 24 ייתכן שההיסטוריוגרפיה בבת – אחת תפנית כה חריפה ולהתגייס לצבאה . הציונית, שביקשה להאדיר את המאבק הפעיל של היישוב בשלטון הבריטי שנתפס כעוין, התקשתה להסביר מציאות שבה במקביל להתנגדות הפעילה התקיימה מערכת ענפה של שיתוף פעולה — שירותם של רבבות אנשים 25 מהיישוב בצבא הבריטי . ייתכן שהיו סיבות אחרות שתרמו לכך . ואכן, במסגרת ההדרה הכללית של המגויסים בולטת הדרתן של מגויסות היישוב, גם מזיכרונותיהם של הגברים ששירתו במלחמה . ההיסט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי