המפגש עם המגויסים הבריטים

382י ח ס י ה ג ו מ ל י ן ב י ן ה מג ו י ס ו ת ל ב י ן ה מג ו י ס י ם ה ב ר י ט י ם בעיני מוסדות היישוב וגם בעיני עצמן, כנציגות היישוב להסברת ענייניו כלפי המגויסים הלא – יהודים . מקצת המגויסות, בעיקר פעילות ההגנה שביניהן, התעמתו עם חיילים ושוטרים בריטים בהפגנות שנערכו ביישוב נגד "הספר הלבן" . בעיניהן, הצטיירו הבריטים כמדכאי היישוב ושאיפותיו וכנציגיו של שלטון עוין . אולם עבור מגויסות רבות אחרות נוצרה ההיכרות הראשונה עם מגויסים בריטים רק כשהחלו את שירותן הצבאי . משקלו של הגורם הבריטי בחברה היישובית עלה במידה ניכרת בשנות המרד הערבי ( 1936 - 1939 ) . בואו של צבא בריטי גדול בקיץ 1936 ותגבורו רב הממדים בקיץ ,1938 תחילה כחלק מההכנות לפלישה לסוריה ואחר כך לצורך אימונים, הגביר את החיכוך בין הציבור היהודי לבין הבריטים . בתחילת תקופה זו עדיין הצטיירו הבריטים כבעלי ברית במאבק נגד הערבים וכמגֵני היישוב . היחס כלפיהם היה לרוב אוהד, ואם הייתה התנגדות לקשר בין נשים יהודיות לחיילים ולשוטרים הבריטים, היה זה בדרך כלל מסיבות משפחתיות, מוסריות או דתיות . החל מסתיו ,1940 לאחר הפלישה לסוריה, הפכה ארץ ישראל למ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי